קסם תעודות סל
קסם תעודות סל  >  כלים  >  מחשבוני תעודות סל  >  מחשבוני שווי הוגן  >  תעודות סל מדדי דיבידנד
מחשבוני שווי הוגן - תעודות סל מדדי דיבידנד
לחץ כאן לעמוד תעודת הסל באתר קסם לחץ כאן לעמוד תעודת הסל באתר קסם  מחשבון הפוך שם תעודת הסל
    מטבע הצמדה
  מדד הבסיס
  מספר הנייר
מקדם דמי ניהול צבורים נכון לסוף יום המסחר הקודם   מקדם דמי ניהול צבורים
ערך הדיבידנד הצבור נכון לסוף יום המסחר הקודם   דיבידנד שהוכרז בנקודות מדד וטרם חולק
    מקדם דיבידנד
* נתוני ברירת המחדל נכונים לסוף יום המסחר: 24/09/2017
שער הסגירה של מדד הבסיס נכון לסוף יום המסחר הקודם   מדד סגירה של יום המסחר הקודם
בשדה זה ניתן להקיש מדדים שונים ולקבל בהתאם אליהם את השווי ההוגן נכון למדד שהוקש. הקלד את המדד הנוכחי
השווי ההוגן המותאם למחיר הסגירה של מדד הבסיס ושער המטבע בסיום יום המסחר הקודם   שווי הוגן באגורות של סוף יום המסחר הקודם
לאחר שתקיש את מחיר המדד בשדה "מדד נוכחי" יוצג בפניך השווי ההוגן המותאם למחיר המדד שהקשת   שווי הוגן באגורות לפי המדד שהוקש
בשדה זה תוכל להקיש את המחיר בו קנית את תעודות הסל והמחשבון יחשב את התשואה נכון לשווי ההוגן שחושב. ברירת המחדל היא חישוב התשואה בהתאם לנתוני הסגירה של יום המסחר הקודם הקלד את שער הקניה באגורות 
התשואה של השווי ההוגן שחושב לעומת מחיר הקניה שהוקש   תשואה ביחס לשווי ההוגן שחושב

הבהרה

השווי ההוגן משקף את דמי הניהול, הדיבידנדים וכו" אשר צבורים עד סוף יום המסחר הקודם.
הנתונים במחשבון זה, (להלן- "המידע") מסופקים כשירות לקוראים. יודגש כי התעודות עשויות להיסחר בשוק על בסיס עסקה בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון, לפי מחירים מוסכמים ביניהם, ועל בסיס נתונים הערכות וציפיות שלהם שעשויים להיות שונים מהותית מהנתונים הכלולים במידע. המידע הינו כלי עזר אינדיקטיבי בלבד, ומיועד לשימוש משקיעים מתוחכמים מוסדיים בלבד שיש להם את היכולת לבצע הערכה עצמאית של כל הנתונים והמידע הדרושים להם לצורך ביצוע פעולות בניירות הערך והמכשירים הפיננסיים המוזכרים. אין לראות במידע המלצה ו/או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, ו/או הצעה ו/או הזמנה לקבלת הצעות, ו/או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין הנתונים הכלולים במידע לבין הנתונים שלפיהן מבוצע המסחר בפועל. אין לראות בנתונים במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל הנתונים, המידע וההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו ו/א בחינת שוויין ההוגן. קבוצת אקסלנס אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. קבוצת אקסלנס לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. לקבוצת אקסלנס ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג במסמך זה, לרבות בנכסים פיננסים המוצגים בו. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הנכסים הפיננסיים המוזכרים במחשבון הונפקו ע"י קבוצת אקסלנס ועל פי רשיון מעורכי המדדים . עורכי המדדים אינם אחראים למכשיר הפיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
נתוני השווי מתפרסם ע"י החברה באופן רשמי באתר הדיווחים הרשמי של רשות ניירות ערך (מערכת המגנ"א) שכתובתו  http://www.magna.isa.gov.il/ ובאתר הדיווחים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב (מערכת המאיה) שכתובתו http://maya.tase.co.il. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע במחשבון לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים ו/או הרשום בספרי אקסלנס, יקבע המידע הרשום בפרסומים הרשמיים ו/או בספרי אקסלנס, לפי העניין.
האמור לעיל הינו בא להוסיף על תנאי השימוש באתר.
http://www.xnes.co.il/Index.asp?CategoryID=243&ArticleID=593

כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר