קסם תעודות סל
תנאי שימוש באתר

הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן – "האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם.

אין לראות במידע הכלול באתר זה משום יעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.
כל מידע באתר בעניין קרנות נאמנות ו/או קופות גמל ו/או קרנות השתלמות ו/או תעודות סל ו/או מכשירים פיננסיים אין בו כדי להוות המלצה להשקעה ו/או להפקדה ו/או לכל פעולה אחרת בהם.
רכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ורכישת תעודות סל ומכשירים פיננסיים תיעשה על פי תשקיף שבתוקף ודו"חות מיידים שפורסמו לפי העניין בלבד, בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע, והתשקיף בצירוף הדוחות כאמור ורק הם מהווים את המסמך המחייב הבלעדי.
אקסלנס השקעות בע"מ, חברות קשורות ו/או חברות הבנות שלה ו/או בעלי עניין בהם (כל אחת מהחברות הנ"ל להלן: "אקסלנס") עשויות להחזיק עבור עצמן ו/או עבור אחרים ניירות ערך של התאגידים הנזכרים באתר זה ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. כמו כן, עשויים מי מהנ"ל  לפעול בניירות ערך של תאגידים הנזכרים באתר זה ו/או במכשירים הפיננסיים האמורים.
השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למרות שלמיטב ידיעתנו המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון, אקסלנס אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא. החברות מקבוצת אקסלנס, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה  בהן אינם אחראים ולא ישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר. 
המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, כמצוין באתר, ואקסלנס אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה.
בפרט, תשקיפים המצויים באתר נכונים לתאריך התשקיף. על המשתמש לעקוב אחר שינויים ו/או עדכונים שמפרסם מעת לעת מנפיק נייר הערך באתר הדיווחים הרשמי של רשות ניירות ערך (מערכת המגנ"א) שכתובתו  http://www.magna.isa.gov.il/ ובאתר הדיווחים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב (מערכת המאיה) שכתובתו http://maya.tase.co.il.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים ו/או הרשום בספרי אקסלנס, יקבע המידע הרשום בפרסומים הרשמיים ו/או בספרי אקסלנס, לפי העניין.
הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה  (להלן – "המידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן – "ספקי מידע"); הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד, למען נוחיותך. בין היתר עליך להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
בפרט, יש לקחת בחשבון שנתוני המחשבונים של תעודות סל מתקבלים ממערכות מידע אלקטרוניות חיצוניות ומסופקים "AS IS".
השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן, יחד ולחוד – "מחשב אישי"). תשומת לבך מופנית לכך שהנך אחראי/ת לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לך, ובמחשבך האישי. לאור זאת עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.
אקסלנס אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו.
האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. אקסלנס ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר, לרבות פגיעה על ידי נגיפי מחשב. שימוש והורדת תוכנה כלשהי כפופה לאמור בהסכם הרישיון לשימוש באותה התוכנה.
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר. לאקסלנס אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי אקסלנס לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. אקסלנס לא תשא באחריות לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם.
האתר עשוי לאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידי הגולשים. מסרים אלה הנם באחריותם הבלעדית של שולחיהם ואקסלנס ו/או כל צד שלישי לא ישאו בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, או בלתי רלבנטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אקסלנס תהיה רשאית אך לא חייבת להסיר או לערוך מסרים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדית אינם עומדים בדרישות הנ"ל.
ידוע לי כי אקסלנס עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיי, ואין לי התנגדות לכך.
ידוע לי כי המידע הנמסר על ידי באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של אקסלנס ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר הצעה ו/או מתן שירותים בעתיד. כמו כן, בעצם מסירת מידע באתר, מצהיר בזאת מוסר המידע, כי בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ולכל דין, אקסלנס רשאית להעביר את המידע שמסר לכל צד שלישי כלשהו, ככל שהדבר יידרש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל לצורך אספקת שירות יעיל למוסר המידע.
לאקסלנס הזכות לשנות מעת לעת את הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדית, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מאקסלנס בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.
אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין אקסלנס   לבינך.
אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.
תעודות הסל ומכשירים פיננסיים על מדדים שהונפקו ע"י חברות מקבוצת אקסלנס וקסם הינם על פי רישיון לעשיית שימוש במדד שניתן ע"י צדדים שלישיים שהינם עורכי המדדים. מוצרי תעודות הסל והמכשירים פיננסיים אינם נמכרים ואינם מקודמים על ידי עורכי המדדים; עורכי המדדים אינם מציגים כל מצג או אחריות, מפורשות או מכללא, בפני בעלי המוצרים או בפני כל אדם מקרב הציבור בכל הקשור לכדאיות המסחר במוצרים. הקשר היחיד בין עורכי המדדים לאקסלנס ו/או קסם הוא הרישוי של סימני מסחר ושמות מסחר מסויימים של המדד. עורכי המדדים אינם נותנים כל ביטחון באשר לדיוק ו/או לשלמות של המדד, או לכל נתון אחר הכלול בו, ולא תהיה להם כל אחריות לשגיאות, השמטות או הפרעות הקשורות בכך. עורכי המדדים לא נותנים אחריות כלשהי, מפורשת או מכללא, בכל הקשור לתוצאות שתושגנה על ידי בעל הרשיון, בעלי המוצרים, או כל אדם או גוף אחר כתוצאה מהשימוש במדד, או בנתונים הכלולים בו  או  בכל הקשור לסחירות או לכשירות של המדד, או נתונים הקשורים בו, למטרה או שימוש ספציפיים כלשהם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, עורכי המדדים לא ישאו, בשום מקרה, באחריות כלשהי לנזקים הנובעים או הקשורים למדד או למוצרים, לרבות, אך לא רק, נזקים עקיפים, נזקים עונשיים, נזקים ייחודיים או נזקים תוצאתיים (כולל אובדן רווחים), אפילו אם יודעו באשר לאפשרות התרחשות נזקים כאלו.
על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.
השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר