קסם תעודות סל
מקדמי דמי ניהול שנתיים

מקדם דמי ניהול צבורים - השווי ההוגן של התעודה נגזר מהכפלה של שער המדד במקדם דמי הניהול הצבורים. המקדם משקף את ההפחתה בערך התעודה בגין מרכיב דמי הניהול. בכל יום קלנדרי המקדם יורד בשיעור השווה למקדם דמי הניהול השנתי באחוזים לחלק ל- 365. בהתאם אם מקדם דמי הניהול השנתיים הינו 1%, ומקדם דמי הניהול ההתחלתי הוא 1 אזי מקדם דמי הניהול יפחת בכל יום ב- 1%/365 ומקדם דמי הניהול הצבורים בתום שנה יעמוד על 0.99, בתום שנתיים על 0.98 בתום שלוש שנים על 0.97 וכן הלאה.

יצוין כי השפעת דמי הניהול על תשואת השווי ההוגן השנתית על פי נוסחת השווי ההוגן עלולה להיות  גדולה  משיעור מקדם דמי הניהול השנתי (באחוזים). דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה . לדוגמא אם ביום 0 שער המדד 100 ומקדם דמי הניהול הינו 1, בתום השנה הראשונה המדד עמד על 110 ומקדם דמי הניהול 0.99, בתום השנה השנייה שער המדד 120 ומקדם דמי הניהול 0.98 ובתום השנה השלישית שער המדד 110 ומקדם דמי הניהול 0.97, אזי השווי ההוגן בתום השנה הראשונה, השניה והשלישית יעמוד על 108.9, 117.6 ו- 106.7 בהתאמה. לפיכך, תשואת המדד במצטבר ל- 3 שנים עמדה על10% ותשואת השווי ההוגן במצטבר לאותה תקופה עמדה על 6.7%.
תשואת השווי ההוגן בשנה הראשונה, השנייה והשלישית עמדה על 8.9%, 7.98%, ו- (9.26%) לעומת תשואות של המדד בשיעור של 10%, 9.09% ו- (8.33%). 

כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר