קסם תעודות סל
קסם תעודות סל  >  כלים  >  מחשבוני תעודות סל
מחשבוני תעודות סל
הבהרה:
המחשבונים מוצעים כשירות לגולשים באתר. המחשבון הינו כלי עזר טכני והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד.
אין לראות במידע המתקבל משמוש במחשבון משום המלצה ו/או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של המשתמש, ו/או הצעה ו/או הזמנה לקבלת הצעות, ו/או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משתמש- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אין לראות בנתונים המתקבלים כתוצאה מהשימוש במחשבון זה כמידע שלם וממצה של כל הנתונים, המידע וההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים שאליהם הוא מתייחס.
מובהר כי החברה מפעילת המחשבון אינה מתחייבת כי בעקבות השימוש במחשבון באתר זה יוצרו רווחים בידי המשתמש וכן מובהר כי אינה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במחשבון זה , אם וככל שייגרמו. נתוני השווי מתפרסם ע"י החברה באופן רשמי באתר הדיווחים הרשמי של רשות ניירות ערך (מערכת המגנ"א) שכתובתו  http://www.magna.isa.gov.il/ ובאתר הדיווחים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב (מערכת המאיה) שכתובתו http://maya.tase.co.il. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע במחשבון לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים ו/או הרשום בספרי אקסלנס, יקבע המידע הרשום בפרסומים הרשמיים ו/או בספרי אקסלנס, לפי העניין.
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר