תעודות בחסר
 
 
שם
התעודה
סוג
מינוף
גובה
מינוף(2)
מנגנון פקיעה
אוטומטי
מרחק
מפקיעה(2)
תשואה(5)
מתחילת
השנה
תשואה
יומית
תשואה(5)
מתחילת
החודש
 (1) בכמה אחוזים צריך לעלות המדד כדי להגיע לערך הפקיעה  (2) נתוני המינוף והמרחק מפקיעה/יום איזון נכונים לסוף יום מסחר קודם. המינוף בתעודות ממונפות חו"ל הוא במונחי מטבע המדד
 (5) שימו לב לגבי נתוני התשואות: תשואה שנתית פירושה תשואה מתחילת השנה וכן הלאה  ;   (*) נתוני המסחר נמשכים מאתר גלובס