שאלות ותשובות
 
 

ממה יכולים לנבוע פערים בין מחיר התעודה למחיר ההוגן שלה?
שער הנעילה של תעודות הסל עלול להיות שונה מהותית מהשווי ההוגן של התעודה, מכיוון ששיטת חישוב שער הנעילה המחושב ע"י הבורסה אינה משקפת את המחיר שבו עושה שוק סוחר בפועל בנייר אלא מחושב כממוצע עיסקאות לפי אלגוריתם של הבורסה. עיוותים טכניים בשער הנעילה אמורים להיסגר ביום למחרת במהלך המסחר הרציף, כל עוד פועל בנייר עושה שוק שמצוטט מחירי קניה ומכירה סביב השווי ההוגן.
עם זאת, בתעודות בהן לא קיים עושה שוק או שהמנפיק מנוע מלתת ציטוטים לקניה ומכירה של התעודה, עקב כך שאין ברשותו מלאי תעודות שיאפשרו את מתן הציטוטים, עלולים להיות גם במהלך המסחר הרציף פערים מהותיים בין מחיר התעודה לבין השווי ההוגן. המנפיק מדווח בדו"ח יומי באתר המא"יה ובאתר המגנ"א פירוט של המלאי הפנוי שברשותו למסחר בכל התעודות הממונפות ובתעודות בהם לא קיים מלאי או שקיים מלאי פנוי נמוך, גדל הסיכון הנ"ל.

בתעודות במינוף יומי פי 2, האם התשואה על פני מספר ימים במצטבר תהיה אף היא פי 2 ביחס למדד?
לא. התשואה פי 2 תהיה תשואה של פי 2 בתשואה היומית של השווי ההוגן (לפני עמלות). אם אם למשל במשך שלושה ימים המדד עלה ב 3% במצטבר, תעודה במינוף יומי לא תניב בדרך כלל פי 2 (6%)