קסם - חיפוש מוצרי השקעה

הבהרה:

*הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן קסם KTFי(4A)יquabify מולטי פקטור ת”א 125 (מספר קרן: 5132600) מוצעות לציבור החל מיום 9/6/2021. הקרן נמצאת בתקופת התאמת נכסים עד ליום 15/6/2021 (כולל). יחידות הקרן קסם ETFי(4D) אינדקס מפעילי בורסות עולמיות (מספר קרן: 1175207) מוצעות לציבור החל מיום 9/6/2021. **הקרן הינה במסלול מס חייבת. (1) למנהל הקרן ניתן רישיון לשימוש במדדים על ידי עורכי המדדים. הקרנות אינן ממומנות, מאושרות, נמכרות או מקודמות על ידי עורכי המדדים ועורכי המדדים אינם אחראים כלל בכל הקשור בקרנות, ניהולן או שווין. מובהר כי המדדים הינם קניינם הרוחני של עורכי המדדים, לרבות סימני המסחר הרשומים. (2) מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ני”ע לעניין העלאת שכר מנהל בקרנות ובהתאם להוראות הדין, על פיהם לא יעלה את שכר מנהל הקרן, את שיעור ההוספה או את דמי הניהול המשתנים (להלן ביחד: “השכר”) בקרן במהלכה של שנה קלנדרית, אלא רק בתחילתה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 29.2.16 אסמכתא 2016-03-037312. מנהל קרן מחקה משולבת קרנות אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול קרן מחקה משולבת קרנות מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן. לפרטים אודות הקרנות המוחזקות, שכר מנהל ונאמן בגינן ראו דוחות מעבר לקרנות המשולבות לעיל. בקרן כשרה דמי הניהול (שכר מנהל ודמי ניהול משתנים) יגבו בקרנות המקבילות בשיעור זהה.
מנוע החיפוש וכל הכלול בו, לרבות כל הקישורים הקיימים בו מוצעים כשירות לגולשים באתר. מנוע החיפוש הינו כלי עזר בלבד. תנאי קרנות הנאמנות הכלולים במנוע החיפוש הינם בהתאם לתשקיפי הקרנות ו/או הדוחות השנתיים ו/או דוחות המעבר ו/או הדיווחים המידיים ופרסומים רשמיים של מנהל הקרן ורק האמור בהם מחייב את מנהל הקרן. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא. אין כל אחריות בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור לעיל, אם יגרמו. אין לראות במנוע החיפוש או בתוכנו או בקישורים הקיימים בו הצעה ו/או המלצה ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או חוות דעת בנוגע לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או יחידות של קרנות נאמנות ו/או נכסים פיננסים כלשהם המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישה תעשה על בסיס תשקיף בתוקף ודיווחים מיידים בלבד. אין לראות במנוע החיפוש, בתוכנו או בקרנות המוצגות בו התחייבות להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואות הקרנות בעבר בכדי להעיד על תשואות הקרנות בעתיד. סימן קריאה (!) בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג”ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג”ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; בקרן מסוג 3 לצורך תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס”ו-2006 – שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); בקרן שאינה מסוג 3 – שיעור החשיפה לבנקים או לברוקרים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, “קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה” -כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. “אג”ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה” – איגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ-BBB מינוס או דירוג מקביל לו. דרגת חשיפה מרבית למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן: 0 – 0%; 1 – עד 10%; 2 – עד 30%; 3 – עד 50%; 4 – עד 120%; 5 – עד 200%; 6 – מעל 200%. דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ מהשווי הנקי של נכסי הקרן: 0 – 0%; A – עד 10%; B – עד 30%; C – עד 50%; D – עד 120%; E – עד 200%; F – מעל 200%. ט.ל.ח.