קסם - חיפוש מוצרי השקעה

הבהרה:

הסיווגים של הקרנות האקטיביות לעיל בהתאם לרשימת הכותרות המאפיינות לקרנות בניהול אקטיבי בחוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר עדכון רשימת הכותרות המאפיינות, מיום 12/4/2021 כפי שעודכנה ביום 13/6/2021 ונכנסה לתוקף ביום 1/7/2021. *הקרן הינה קרן חדשה. הקרנות קסם אקטיב (1A) מדינה ו-AA +י10% (מספר קרן: 5134515), קסם אקטיב (2C) תיק השקעות + 30% (מספר קרן: 5134465), קסם אקטיב (1B) אג"ח חברות + 10% (מספר קרן: 5134481) וקסם אקטיב (2A) ממשלתי + 20% (מספר קרן: 5134507) הינן קרנות חדשות שיחידותיהן מוצעות לציבור החל מיום 15/12/2021. הקרנות נמצאות בתקופת התאמת נכסים עד ליום 28/1/2022 (כולל). **הקרן הינה במסלול מס חייבת. (1) למנהל הקרן ניתן רישיון לשימוש במדדים על ידי עורכי המדדים. הקרנות אינן ממומנות, מאושרות, נמכרות או מקודמות על ידי עורכי המדדים ועורכי המדדים אינם אחראים כלל בכל הקשור בקרנות, ניהולן או שווין. מובהר כי המדדים הינם קניינם הרוחני של עורכי המדדים, לרבות סימני המסחר הרשומים. (2) מנהל הקרן התחייב שלא לעלות את שיעור דמי הניהול הקבועים והמשתנים ואת שיעור ההוספה בקרנות אשר בניהולו הישיר עד לסוף שנת 2022, למעט קרנות אשר מונה להן מנהל השקעות חיצוני ולמעט קרן קסם (2D)י20/80 (מס' קרן: 5121439) ולמעט שיעור ההוספה בקרן אקסלנס קסם (4D) מניות חו"ל (מס' קרן: 5130554). לפרטים ראו דיווח מיום 30.6.21 אסמכתא: 2021-03-109461. כמו כן מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ני"ע לעניין העלאת שכר מנהל בקרנות ובהתאם להוראות הדין, על פיהם לא יעלה את שכר מנהל הקרן, את שיעור ההוספה בקרן במהלכה של שנה קלנדרית, אלא רק בתחילתה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 29.02.2016 אסמכתא 2016-03-037312.
מנוע החיפוש וכל הכלול בו, לרבות כל הקישורים הקיימים בו מוצעים כשירות לגולשים באתר. מנוע החיפוש הינו כלי עזר בלבד. תנאי קרנות הנאמנות הכלולים במנוע החיפוש הינם בהתאם לתשקיפי הקרנות ו/או הדוחות השנתיים ו/או דוחות המעבר ו/או הדיווחים המידיים ופרסומים רשמיים של מנהל הקרן ורק האמור בהם מחייב את מנהל הקרן. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא. אין כל אחריות בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור לעיל, אם יגרמו. אין לראות במנוע החיפוש או בתוכנו או בקישורים הקיימים בו הצעה ו/או המלצה ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או חוות דעת בנוגע לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או יחידות של קרנות נאמנות ו/או נכסים פיננסים כלשהם המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישה תעשה על בסיס תשקיף בתוקף ודיווחים מיידים בלבד. אין לראות במנוע החיפוש, בתוכנו או בקרנות המוצגות בו התחייבות להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואות הקרנות בעבר בכדי להעיד על תשואות הקרנות בעתיד. סימן קריאה (!) בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; בקרן מסוג 3 לצורך תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006 – שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); בקרן שאינה מסוג 3 – שיעור החשיפה לבנקים או לברוקרים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, "קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה" -כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ-BBB מינוס או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. דרגת חשיפה מרבית למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן: 0 – 0%; 1 – עד 10%; 2 – עד 30%; 3 – עד 50%; 4 – עד 120%; 5 – עד 200%; 6 – מעל 200%. דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ מהשווי הנקי של נכסי הקרן: 0 – 0%; A – עד 10%; B – עד 30%; C – עד 50%; D – עד 120%; E – עד 200%; F – מעל 200%. ט.ל.ח.