קסם - חיפוש מוצרי השקעה

הבהרה:

*הקרנות קסם ETFי(4D)יISE Cyber Security (מספר קרן: 1168715) וקסם KTFי(4D)יISE Cyber Security מנוטרלת דולר (מספר קרן: 5131941) הינן קרנות חדשות שיחידותיהן מוצעות לציבור החל מיום 26/10/2020. הקרנות קסם ETFי(4D) אינדקס eGaming (מספר קרן: 1168814) וקסם KTFי(4D) אינדקס eGaming מנוטרלת דולר (מספר קרן: 5132006) הינן קרנות חדשות שיחידותיהן מוצעות לציבור החל מיום 16/11/2020. הקרנות קסם ETFי(4D)יIndxx China Internet (מספר קרן: 1170844), קסם KTFי(4D)יCSI 300 (מספר קרן: 5132394), קסם KTFי(4A) אינדקס Travel מנוטרלת מט”ח (מספר קרן: 5132378), קסם KTFי(00) תל בונד צמודות-בנקים (מספר קרן: 5132402) הינן קרנות חדשות שיחידותיהן מוצעות לציבור החל מיום 28/12/2020. הקרן קסם KTFי(4D) אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר (מספר קרן: 5132451) הינה קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 29/12/2020. הקרן קסם KTFי(00) אינדקס Bullet ישראל 2024 (מספר קרן: 5132477) הינה קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 26/1/2021. הקרן קסם ETFי(4A)יCSI300 מנוטרלת מט”ח (מספר קרן: 1171784) הינה קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 2/2/2021. הקרן קסם KTFי(4A)יS&P Kensho Electric Vehicles Index מנוטרלת מט”ח (מספר קרן: 5132584) הינה קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 9/2/2021. הקרן קסם KTFי(4A) ת”א-קלינטק (מספר קרן: 5132469) הינה קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 15/2/2021. הקרן קסם KTFי(4D)יS&P New China Sectors מנוטרלת דולר (מספר קרן: 5132774) הינה קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 23/2/2021. הקרן קסם ETFי(4D)יS&P New China Sectors (מספר קרן: 1172246) הינה קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 23/2/2021. הקרן קסם ETFי(4D)יMVIS US Listed Semiconductor 25 (מספר קרן: 1174119) הינה קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 6/4/2021. הקרן קסם KTFי(4A)יMVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט”ח (מספר קרן: 5132972) הינה קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 6/4/2021. הקרנות קסם KTFי(00) אינדקס אג”ח חברות בנייה בישראל (מספר קרן: 5133004) וקסם KTFי(4A) ת”א בנייה (מספר קרן: 5132782) הינן קרנות חדשות שיחידותיהן מוצעות לציבור החל מיום 7/4/2021. הקרן קסם KTFי(00) אינדקס אג”ח סקטור באלאנס (מספר קרן: 5132956) הינה קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 13/4/2021. הקרן קסם אקסלנס (4B) מניות ישראל ESG (מספר קרן: 5133079) הינה קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 13/4/2021. הקרן נמצאת בתקופת התאמת נכסים עד ליום 27/5/2021 (כולל).
מנוע החיפוש וכל הכלול בו, לרבות כל הקישורים הקיימים בו מוצעים כשירות לגולשים באתר. מנוע החיפוש הינו כלי עזר בלבד. תנאי קרנות הנאמנות הכלולים במנוע החיפוש הינם בהתאם לתשקיפי הקרנות ו/או הדוחות השנתיים ו/או דוחות המעבר ו/או הדיווחים המידיים ופרסומים רשמיים של מנהל הקרן ורק האמור בהם מחייב את מנהל הקרן. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא. אין כל אחריות בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור לעיל, אם יגרמו. אין לראות במנוע החיפוש או בתוכנו או בקישורים הקיימים בו הצעה ו/או תחליף לייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או יחידות של קרנות נאמנות ו/או נכסים פיננסים כלשהם המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות במנוע החיפוש או בתוכנו התחייבות להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. הקרנות הבאות במסלול מס חייבת: קסם אקסלנס (4D) ארה”ב חייבת (מספר קרן: 5101308), קסם אקסלנס (0B) אג”ח מדינה (מספר קרן: 5103361), קסם אקסלנס (0A)(!) קונצרני חו”ל מנוטרלת מט”ח חייבת (מספר קרן: 5103387), קסם אקסלנס (0D) אג”ח 2021 נקוב בדולר (מספר קרן: 5103718).
השימוש במדדים, הינו על פי רישיון מעורכי המדדים. עורכי המדדים אינם אחראיים לקרנות, לביצועיהן ו/או לכדאיות ההשקעה בהן. סימן קריאה (!) בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג”ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג”ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; בקרן מסוג 3 לצורך תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס”ו-2006 – שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); בקרן שאינה מסוג 3 – שיעור החשיפה לבנקים או לברוקרים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, “קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה” -כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. “אג”ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה” – איגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ-BBB מינוס או דירוג מקביל לו. דרגת חשיפה מרבית למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן: 0 – 0%; 1 – עד 10%; 2 – עד 30%; 3 – עד 50%; 4 – עד 120%; 5 – עד 200%; 6 – מעל 200%. דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ מהשווי הנקי של נכסי הקרן: 0 – 0%; A – עד 10%; B – עד 30%; C – עד 50%; D – עד 120%; E – עד 200%; F – מעל 200%. ט.ל.ח.